Våra frågor

FÖR FRIHET. MOT POPULISM

Liberalism är frihet. Friheten att själv utforma sitt liv och välja sin egen väg. Vi tror att ett hållbart och jämställt samhälle skapas av fria och självständiga individer som tillåts att ta ansvar för sina liv och förverkliga sina drömmar. När populismen och rasismen ökar i samhället så hotas din frihet. Därför är det viktigare än någonsin att fortsätta kämpa för liberala värderingar.

FRIHET ATT LEVA DITT LIV SOM DU VILL

Sexuella trakasserier, hedersförtryck och intolerans mot HBTQ-personer är inte utmaningar — det är akuta samhällsproblem som kräver kraftfulla insatser och högsta politiska prioritering. Kultur eller religion får aldrig vara en ursäkt för att inskränka en persons frihet.

Liberala studenter föreslår:

  • Obligatorisk utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck för yrkesgrupper inom vård, omsorg och rättsväsende.
  • Inför Lex Fadime – En lagskärpning som gör att hedersmotiv vägs in som försvårande omständighet vid brott.
  • Krafttag mot sexuella trakasserier och övergrepp.
FRIHETEN ATT VARA FRISK

Den som drabbas av psykisk ohälsa är inte längre en fri människa. Det gör det svårare att uppnå sina mål, drömmar och att leva sitt liv fullt ut. Det finns många faktorer som påverkar studenter. Bostadsbristen, trakasserier på sociala medier och oro över att få arbete efter sin examen. Vi vill att arbetet för att förebygga problemen ska genomsyra hela studietiden, från inspark till examen.

Liberala Studenters förslag:

  • Köerna till vård och behandling måste minska rejält.
  • Utöka platserna på psykolog och läkarprogrammen.
  • Samarbetet mellan studenthälsan, elevhälsan och landstinget måste bli bättre.
ENSAM ÄR INTE STARK

En liberal utrikespolitik bygger på samarbete, globalisering och frihandel. Sverige ska vara en stark internationell röst som står upp för mänskliga rättigheter. Vi vill också se att Sverige fortsätter vara en kunskapsnation som attraherar de bästa studenterna och forskarna till Sverige.

Liberala Studenters förslag:

  • Sverige ska fördjupa EU-samarbetet och införa euron som valuta.
  • JA till NATO-medlemskap
  • Utländska studenter ska kunna söka uppehållstillstånd för helastudietiden, inte bara för en termin.
RÄTT TILL EGEN BOSTAD

Friheten att sätta nyckeln i låset till sin första egna lägenhet måste gälla alla, även studenter.

Gör studentbostäder till en egen boendeform i lagstiftningen.

Studentbostaden är en genomgångsbostad och det är orimligt att samma regler för exempelvis utrustning, buller och storlek ska gälla som för andra lägenheter. En egen boendeform med förenklade regler kommer bidra till fler studentbostäder och möjligheter för ungdomar från mindre bemedlade familjer att kunna satsa på sin drömutbildning.

Möjliggör rumskontrakt.

Idag är det endast möjligt att teckna kontrakt för enrums och flerrumslägenheter, vilket leder till att många som inte är studerande bor i studentlägenheter. Studenten som hyr en större lägenhet hyr ofta ut övriga rum till höga priser. Vi vill möjliggöra uthyrning av enskilda rum i lägenheter för att säkra att studentlägenheter hyrs ut till just studenter.

Begränsa överklagandemöjligheterna.

Långa överklagandeprocesser bidrar till att det inte byggs studentlägenheter. För att korta processtiderna bör länsstyrelsen helt tas bort vad det gäller överprövningar, det vill säga även för de bygglov som följer av en detaljplan. Vi vill även överväga om det går att begränsa den sakägarkrets som har rätt att överklaga bygglovs och detaljplanebeslut.

Studenter kan inte vänta på bostäder. Liberalismen präglas av framtidstro och att varje ny generation får det bättre än nästa.