Regeringens vårbudget är nu presenterad och Miljöpartiet stoltserar återigen med ökade subventioner. Bidrag öses över elcyklar, elmotorer för båtar och solceller. Bidrag som bedöms som onödiga av branscherna själva. Men subventionerna slutar inte här utan regeringen ger även bidrag till miljöfarlig verksamhet.

Miljöpolitiken handlar inte om att högst bidrag vinner. Inte heller om den som satsar mest pengar på skydd av natur och miljöfrämjande projekt. Att endast se på de enskilda anslagsposterna ger en missvisande bild. Stora summor går till subventioner av olika slag som är skadliga för miljön. De måste avskaffas för att Sverige ska lyckas med att minska utsläppen och skydda naturen.

Hela 6,5 procent av den globala BNP går till subventioner av fossila bränslen. I Sverige är siffran 30 miljarder kronor för 2017 enligt Naturskyddsföreningen, vilket direkt motverkar de satsningar som görs för att minska utsläppen.

Den nedsatta dieselskatten i jordbruket är ett tydligt exempel på den typen av subvention. Liberalerna är det enda parti som vill avskaffa den subventionen.

Även skatteregler som reseavdraget och för förmånsbilar bidrar till ökade utsläpp genom främja bilism utan att ge tydliga incitament för omställning av fordonsflottan. I Liberalernas budget förslår vi i stället se hårdare krav på bilar som omfattas av förmånsbeskattningen och ändrad utformning av reseavdraget för att få ner utsläppen från transporterna.

Klimatförändringarna är vår tids största framtidsutmaning. Att låta flyget slippa undan ansvaret för utsläpp är varken rimligt eller hållbart. Den nyligen införda flygskatten är en bit på vägen då den kompenserar för de skattefördelar flyget har gentemot andra transportslag. Utformningen på skatten är dock olycklig, då den inte ger tydliga incitament att utveckla mer hållbart flyg. Vi anser att flygskatten bör ses över och kompletteras med differentierade landningsavgifter utifrån inblandning av biobränsle, reduktionsplikt för ökad inblandning av biobränsle samt obligatorisk miljödeklaration vid bokning av flygresor. Men principen att flyget måste bära en större del av sina klimatkostnader är rätt.

Att låta förorenaren betala för sina utsläpp är grunden i en liberal miljöpolitik, och den är mycket enkel. Det gynnar dem som tar fram mer hållbara tekniker och metoder, och straffar dem som förstör miljön. Att gynna branscher som bidrar till klimatutsläppen är kontraproduktivt och försenar vår omställning till ett hållbart samhälle.

I Liberalernas budgetförslag följer vi principen om grön skatteväxling där vi höjer skatten på sådant som är skadligt (utsläpp) och sänker skatten på sådant som är välkommet (att folk arbetar).

Liberalerna har en optimistisk syn på framtiden och tror att teknikutveckling kan hjälpa oss att nå miljömålen. Det görs möjligt genom forskning, frihandel och global konkurrens så att de bästa idéerna får utvecklas och spridas över hela världen. Men för att det ska lyckas krävs spelregler på marknaden som gör att det lönar sig att göra rätt och straffar sig att göra fel. Då krävs att vi avvecklar subventioner till det som är skadligt, nämligen fossila bränslen.

Karl Vilén
miljöpolitisk talesperson Liberala Studenter
Maria Weimer
riksdagsledamot (L)